Polityka Prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

GRANDSON Firma Handlowo – Usługowa Jarosław Wnuk z siedzibą w Lublinie 20-445, ul. Zemborzycka 116C.

Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod numerem telefonu: 81 442 79 60, poprzez e-mail: biuro@grandson.pl lub pisemnie na adres siedziby.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. w celu odpowiedzi na kontakt na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2. w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

4. w celach analitycznych, takich jak: analiza finansowa firmy, realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z zachowaniem formy pisemnej przesłanej na wskazany powyżej adres siedziby lub adres e-mail.

IV. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z jej realizacją, czyli przez 5 lat, do końca każdego roku kalendarzowego, w którym wygasła umowa, oraz ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w ciągu 12 miesięcy od złożenia przez nas oferty, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie wymienione powyżej prawa osób, których jesteśmy administratorem danych, realizujemy na pisemny wniosek wysłany na adres siedziby lub na adres e-mailowy.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, natomiast jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

GRANDSON Firma Handlowo – Usługowa Jarosław Wnuk